Úpravy koncového zesilovače 150W z knihy Zdeňka Kotisy

V nakladatelství BEN vyšla v roce 2003 útlá brožurka, nazvaná „Nf zesilovače-tranzistorové výkonové zesilovače“ autora Zdeňka Kotisy.

Není účelem ani úkolem tohoto článku rozpitvávat obsah knihy. Tento článek se zabývá pouze komentářem a úpravami koncového zesilovače 150W, uveřejněného v této knize. Z časových důvodů nebylo možno kontrolovat všechna zapojení a správnost návrhů desek s plošnými spoji, uveřejněných v této knize. To měl především udělat sám autor, případně odborný lektor.

Jediným Michalovým štěstím v neštěstí bylo, že dodržel v knize doporučený postup „oživování“ s ochrannými odpory místo tavných pojistek. Na DPS i ve vlastním zapojení jsou totiž velmi vážné závady, které způsobí po připojení napájecího napětí okamžité a masivní rozkmitání zesilovače na kmitočtu asi 350kHz. Bez ochranných odporů v napájecích větvích by došlo téměř okamžitě k destrukci prakticky celého polovodičového osazení zesilovače.

Mladý amatér tedy zírá na kouřící ochranné odpory a usilovně přemýšlí, co udělal špatně... V tomto případě nic, bohužel Černý Petr je v ruce pana Kotisy.

Nechávám na úvaze čtenářům tohoto článku, co je lepší : zda publikovat špatně dimenzovaná kmitající zapojení s nevyhovujícími součástkami, případně s mizernou ss stabilitou, nebo raději nic. Jako polehčující okolnost uveďme, že pan Kotisa některým z tazatelů prozradil, že zapojení před zveřejněním ani nezkoušel a že jej nemají raději stavět.

K vlastnímu zapojení:

Vážná závada č. 1:
Absence sériového odporu s kondenzátorem C13, které spolu jinak tvoří tzv. Boucherotův člen. Zesilovač je v tomto případě zbytečně kapacitně zatížen, v případě rozkmitání zesilovače např. kmitočtem 1MHz představuje tento kondenzátor pro zesilovač prakticky zkrat, celý výkon zesilovače je soustředěn do MKT kondenzátoru, který se po několika sekundách roztaví nebo exploduje. Mimoto je tento kondenzátor zapojen až za výstupní tlumivkou, což ještě situaci dále zhoršuje.

I kdyby –hypoteticky- k rozkmitání zesilovače nedošlo, je kondenzátor C13 na kmitočtu např. 15kHz při plném výkonu zesilovače zatížen výkonovou ztrátou asi 9W, což opět omezuje jeho životnost na několik sekund. Mimoto má tento kondenzátor zcela zbytečně velkou kapacitu.

Vážná závada č. 2:
Špatná kmitočtová kompenzace rozkmitového stupně zesilovače, zesilovač je s uvedenými součástkami nestabilní, silně zakmitává.

Vážná závada č. 3:
Špatné nastavení zdroje proudu pro vstupní diferenční zesilovač, s uvedenými součástkami je proud kolektorem každého z tranzistorů T2-T3 pouze necelých 0,3mA, což má za následek velmi špatnou linearitu tohoto stupně.

Vážná závada č. 4:
Absolutně nevhodné použití tranzistorů MJE340-350 jako budicích tranzistorů. Koncové páry TIP2955/3055 mají při středních kolektorových proudech poměrně malé proudové zesílení cca 25 – vyžadují tedy poměrně velký budicí proud. Potřeba značného budicího proudu dále vzrůstá zvláště při vyšších kmitočtech, uvedené budicí tranzistory jej ale nejsou schopny bez brzkého poškození dodat. MJE340-350 mají dovolen při napětí 50V a při respektování jejich max. kolektorové ztráty maximální kolektorový proud 400mA, který je nutno snížit ještě asi o 0,2W na každý 1°C teploty nad 20°C. Při ohřátí zesilovače např. na 70°C je tedy jejich maximální výkonová ztráta jen cca 10W a maximální kolektorový proud jen cca 200mA. Tato hodnota je ale při buzení teplého zesilovače na plný výkon značně překročena a po krátké době dojde k průrazu jak budicích, tak sekundárně i výkonových tranzistorů. Mimoto jsou MJE340-350 jako budicí tranzistory velmi pomalé /mají nízký Ft, jen kolem 10MHz/.

Vážná závada č. 5:
Použití tranzistorů TIP2955/3055 jako koncových. Zesilovač má pro deklarovaný výkon 200W do zátěže 4 ohm stanoveno napájecí napětí +/- 50V. Platí přitom pravidlo, že dovolené napětí Uceo KAŽDÉHO z výkonových tranzistorů koncového stupně musí být vyšší, než celkové napájecí napětí zesilovače, které je v tomto případě 100V. Zaručované napětí Uceo výkonových tranzistorů by tedy mělo být vyšší, než 100V, optimální rezerva je 25-50%, dovolené Uceo výkonových tranzistorů by se tedy mělo při napájení zesilovače napětím +/- 50V pohybovat v rozmezí 125-150V. Katalogovým listem je ale pro tranzistory TIP2955/TIP3055 zaručováno Uceo pouze 60V !!!

Tranzistory TIP2955/3055 a podobné se sice vyrábějí s jistou rezervou Uceo, ale na tyto rezervy nelze v žádném případě spoléhat. V krajním případě - kdy bude rezerva Uceo malá nebo žádná, může při zapnutí zesilovače s připojenou zátěží dojít k průrazu výkonových tranzistorů okamžitě. Protože zesilovač postrádá jakoukoliv ochranu proti ss napětí na výstupu, téměř jistě dojde i k poškození připojených reproduktorů.

Vážná závada č. 6:
Absence rychlých ochranných diod paralelně k výkonovým tranzistorům. Při práci zesilovače do komplexní zátěže /reproduktorová výhybka/ vznikají na této zátěži napěťové špičky opačné polarity, které svou energií mohou způsobit průraz výkonových tranzistorů. Rychlé ochranné diody s přiměřenou proudovou zatížitelností jsou schopny tyto napěťové špičky převést zpět do elektrolytických kondenzátorů zdroje, někdy jsou tyto diody proto nazývány jako rekuperační. Tato závada vystupuje do popředí zvláště v tomto případě, kdy jsou výkonové tranzistory používány na hranici, nebo za hranicí dovolených katalogových parametrů.

Vážná závada č. 7:
Je přímo na obrazci plošného spoje. Blokovací kondenzátor C10 není svým jedním pólem připojen ke kolektoru T12, jak je nakresleno ve schématu, ale na desce je bohužel připojen k jeho emitoru. Právě tato „maličkost“ způsobí prvotní rozkmitání zesilovače po připojení k napájecímu napětí. Rozkmitání je velmi masivní, zapojení kmitá s výstupním napětím asi 30Všš, pokud by byla k výstupu připojena zátěž, došlo by během několika stovek ms k průrazu celého koncového stupně a poškození zátěže.

Oživování zesilovačů s ochrannými odpory v napájecích větvích lze provádět pouze tehdy, jsou-li napájecí větve na desce zesilovače blokovány elektrolytickými kondenzátory přiměřených kapacit. Jinak totiž zařazení ochranných odporů způsobí podstatné zvětšení impedance napájecích větví a tím jsou vytvořeny ideální podmínky pro vznik další nestability.

Navržené a realizované úpravy :

 • K závadě č. 1:

  Kondenzátor C13 je třeba vypájet z původní pozice, použijte kvalitní MKT kondenzátor 68-100n/160V v sérii s drátovým odporem 6R8/2W a tuto sériovou kombinaci zapojte jedním koncem před výstupní tlumivku, druhým koncem na původní GND bývalého C13. Umístění je vidět na detailu fotografie. Výstupní tlumivka musí být pro uvedený výkon zesilovače navinuta podstatně silnějším vodičem. Použijte vodič 1,2-1,25mm, počet závitů cca 20 vinutých na průměru 8mm. V dutině výstupní tlumivky je souose umístěn tlumicí odpor R26, jehož hodnota se mění na 4R7 pro zatížení 2W a který by měl být metaloxidového provedení.

 • K závadě č. 2:

  Mezi kolektor a bázi T4 připájejte ze strany spojů co nejkratšími přívody keramický kondenzátor 68pF/500V, na stejné napětí by měl být dimenzován i keramický kondenzátor C5. Další keramický kondenzátor 33pF/500V byl zapojen mezi kolektor a bázi T6, ovšem po úpravě pracovního proudu vstupního diferenčního zesilovače, výměně budicích tranzistorů a blokování napájecích větví se tento přidaný kondenzátor neukázal jako nezbytně nutný.

 • K závadě č. 3:

  Odpor R4 vyměňte za 22k/0,6W, odpor R5 vyměňte za 560R a odpor R6 vyměňte za 10k.

 • K závadě č. 4:

  Budicí tranzistory MJE340-350 je třeba vyměnit za výkonnější typy s přibližně těmito vlastnostmi : Uceo=120 - 150V, Ic=1,5 - 2A, Pc=20 – 25W a Ft=100 – 150MHz, pouzdro TO126. Z dostupných typů je možno použít např. tranzistory Hitachi 2SB649A /pnp/ a 2SD669A /npn/. Tyto tranzistory byly při realizované úpravě použity.

 • K závadě č. 5:

  Pokud se rozhodnete tento zesilovač teprve stavět, použijte jako koncové tranzistory BD249C/BD250C, případně TIP35C/TIP36C. Pokud už máte tento zesilovač postaven a nemáte možnost dobře měřit Uceo použitých tranzistorů, vyměňte z bezpečnostních důvodů původní typy TIP2955/TIP3055 za výše navržené. V daném konkrétním případě byly dodané tranzistory změřeny, zjištěna dostatečná napěťová rezerva a proto byly v zesilovači ponechány. Jak již bylo ale uvedeno, na tyto rezervy výrobce nelze v žádném případě spoléhat. Nechcete-li riskovat zničení zesilovače i reproduktorových soustav /které jsou vždy mnohem dražší, než celý zesilovač/, použijte doporučené náhrady.

 • K závadě č. 6:

  Mezi výstup zesilovače a napájecí větve připojte ochranné diody BA157 - BA159 podle schématu.

 • K závadě č. 7:

  Kondenzátor C10 vypájejte a připojte správně, tj. jedním koncem ke GND a druhým koncem ke spoji pojistky a kolektorů T12 a T11. Kondenzátory C9 a C12 vypájejte a nahraďte elektrolytickými o hodnotě alespoň 47uF/63V, raději i 100uF/63V, pokud budou mít vnější průměr do 8mm. Pozor na polaritu ! Původní kondenzátory 100n můžete k vývodům elektrolytů připájet ze strany spojů, ale není to nezbytně nutné.

Konstrukční poznámky:

 • Hliníkový úhelník použijte tloušťky nejméně 3mm, raději 4 – 5mm.
 • Odpory v emitorech koncových tranzistorů netřeba spojovat paralelně, vyhoví 5W keramické odpory R22.
 • Vstupní kondenzátor C1 použijte axiální MKT205 s hodnotou 1uF/100V. Pohodlně se na vyhrazené místo vejde. Elektrolytický kondenzátor na tomto místě není vhodný.
 • Kondenzátor C2 vyhoví i malý keramický na 50V.
 • Kondenzátor C3 by měl mít dovolené napětí nejméně 35V.
 • Místo tranzistorů BF871 lze použít rovněž 2SD669A, místo BF872 lze použít 2SB649A. Tyto náhradní typy opatřete malými chladicími křidélky pro tento typ pouzdra.
 • Klidový proud koncového stupně nastavujte při jmenovitém napájecím napětí, připojené zátěži a se zkratovaným vstupem zesilovače. Klidový proud nastavujte pomocí měření úbytku napětí na odporu R27 nebo R28. Doporučený klidový proud je asi 20 - 25mA na 1 pár koncových tranzistorů, na odporech R27 nebo R28 /0,22R/ musíte tedy naměřit úbytek napětí 4,4 - 5,5mV. Trimrem klidového proudu P1 otáčejte velmi zvolna, nárůst klidového proudu je za polovinou dráhy trimru velmi strmý.
 • Vstupní citlivost zesilovače je možno v jistých mezích měnit výměnou odporu R13. Menší hodnota odporu znamená vyšší vstupní citlivost a opačně, nedoporučuji ale vybočovat z rozmezí hodnot 680R – 1k5.
 • Zbytkové ss výstupní napětí /ss ofset/ by nemělo překročit hodnotu +/- 20mV, vyšší hodnota signalizuje velký rozdíl proudových zesilovacích činitelů tranzistorů T2 a T3. Doporučuji tedy při případné stavbě vybrat kusy alespoň se shodným H21e /tzv. beta/.

Původní schéma zesilovače: Způsob připojení ochranných diod, Boucherotova členu, kompenzačních a blokovacích kondenzátorů:
Původní schéma zesilovače Způsob připojení ochranných diod, Boucherotova členu, kompenzačních a blokovacích kondenzátorů


Záchrana jedné z amatérských konnstrukcí
Původní stav zesilovače:   Po úpravě u Sinclaira:
Původní stav Po úpravě
Původní stav Po úpravě

Anonymní uživatelRegistrovat
Login:
Password:

NOVINKY A UDÁLOSTI

Úklid ve skříni

27. 3. 2023

Zbyly mi tu kompletní stavebky
2xSPS50
1x Junior
1x Audioswitch (bez potisku)
Trafa: 2x1A, 2x2B

Stavebky kde chybí drobnosti
8xSPS50 (odpory)
8xSPV100 (odpory)
1x Senior (chybí dual poty, quatra jsou)
1x Audioswitch (trafo 2x18V)

U kompletů ceny viz web, zbytek dohodou
info@aldax.cz

Definitivní ukončení

13. 9. 2021

Po patnácti letech jsme definitivně ukončili činnost. Zbytek skladových zásob nabídneme v průběhu podzimu nevykrytým objednávkám. Pokud něco zbyde, dám info na audioweb. Bastlete ve zdraví dál.

Transformátory

9. 11. 2018

Obnovujeme dodávky audio toroidů, aktualizovali jsme ceny, první várka dorazí z výroby za 4 týdny.

Zdražení minimální, malé trafa 100, velké 200, u ATr3A dokonce cena zůstáva.

JUNIOR a SENIOR

21. 1. 2018

Nově budou moduly SubJunior a SubSenior dostupné jako stavebnice.

Seniory již jsou skladem, materiál pro juniory bude k dispozici za dva týdny.

Nostalgie je sviňa...

1. 4. 2017

Po jedenácti letech jsme se rozhodli ... že je nám to líto zabalit. Hlavně na to nejsem sám, dcera našla neuvěřitelnou zálibu ve skládání zesů a sáčkování stavěbnic...a s její puntičkářskou povahou mě to mělo trknout už dávno.

Svou první SPV100 osadila v devíti letech, zapájela Crystalem a chodila jí na první najetí... myslím, že to že jí sinclair četl pohádky v ní zanechalo stopy :-) jestli někde najdu tu její fotku s cumlem a Sinclairem s pohádkovou knížkou, tak ji sem dám... i když mě slečna asi zabije.

V tomhle měsíčním režimu stavebnic tedy pojedeme dál... zvládnout se to dá a bylo by škoda ty konstrukce odepsat, když už to vlastně nemusím dělat :-))))

ALDAX 2006 - 2016

1. 4. 2016

Po deseti letech jsme se rozhodli pro nedostatek času naši činnost ukončit. Doprodáme skladové zásoby desek a polovodičů, další už vyrábět nebudeme. Vždy cca 1x za měsíc sednu k PC s rozešlu co bude poptáno. Hotové moduly už nebudou k dispozici, vše je pouze jako stavebnice (deska, polovodiče, elyty), musíte si osadit sami..... včetně Juniorů, Seniorů a SPM.

Zima 2015

4. 1. 2016

No letos si teda dala na čas. Sinclair mi vždycky říkal, že jak napadne sníh a mráz zažene zažene lidi dom, začne se víc bastlit. Něco pravdy na tom bude.

Dnes už vím, že víc než na "ty lidi" to platí asi na nás. A tak vymetáme prastaré resty, rozesíláme co je skladem, aktualizujem stavy a dokonce to vypadá že se bude i osazovat. Tak jen ať mrzne a sněží, bastlení to svědčí.

DPA 2015 II

9. 4. 2015

Vetšina desek už je na stole, ještě chybí stěžejní 222 a pak to hodíme do eShopu i s cenama. Pozor, nově je v eShopu evidované množství na skladě, takže jakmile se rozeberou, další objednávky systém už nebude přijímat.

Součástky jsou taky skoro všechny na hromadě... kdo ale ty desetitisíce kusů rozdělí do několika stovek sáčků (a nejlépe bez přehmatu) se bojím pomyslet :-)

DPA 2015 II

13. 3. 2015

Máme potvrzeny desky z výroby, na Apríla bychom je měli mít na stole.

DPA 2015

16. 2. 2015

Čekáme na potvrzení cen desek na DPA, poslední várka z doby před třemi lety byla větší a pravda, měď i další komodity popolezly nahoru. Do týdne snad budou známé ceny. Ještě jenou vyzýváme zájemnce o PreAmpy a SoftStary aby se ozvali na mial, není Vás mnoho a tak realizaci těchto doplňkových modulů zvažujeme.

Dostěhováno...

5. 1. 2015

Konečně jsme dostěhovali, vybalili krabice, a už jsem našel i páječku a Crystal505 :-) V průběhu ledna se pustíme do vyřizování restů za loňský tok (a že jich není málo). Souběžně budeme už brát objednávky na DPA, protože koncem měsíce se bude finalizovat várka a zadávat výroba plošňáků. Tak hurá do toho... než nás jaro vytáhne z kutlochu!

Poděkování za trpělivost

1. 1. 2015

Kdo se někdy stěhoval už ví, že je to peklo. Kor s třema dílnama, skladem, zahradou a vagonem domácích mazlíčků. Chtěli bychom poděkovat za Vaši trpělivost v době, kdy nebyl čas na bastlení, sáčkování a reakcí na dotazy.